Szkoła Podstawowa w Chochołowie

im. Powstańców Chochołowskich

Projekty, programy

Losowe galerie

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Szkoły Podstawowej im. Powstańców Chochołowskich w Chochołowie w latach 2017-2021

 

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Szkoły Podstawowej

im. Powstańców Chochołowskich w Chochołowie

w latach 2017-2021

 

  

Funkcjonowanie szkoły i jej rozwój

 

 

1.Budynek i otoczenie (baza)

 

                W ostatnich latach budynek szkolny został powiększony o nowoczesną halę gimnastyczną, siłownię oraz pracownię komputerową. W grudniu 2014 r. zostało oddane do użytku ogrodzone boisko szkolne ze sztuczną nawierzchnią.. Po przeprowadzonych kompleksowych remontach wszystkich pomieszczeń, szkoła stała się stosunkowo nowoczesną i dobrze wyposażoną placówką. Jednak, aby bardziej podnieść jej atrakcyjność i funkcjonalność należy jeszcze:

- zorganizować odpowiednio wyposażone pracownie przedmiotowe,

- doposażyć klasy w niezbędne sprzęty, pomoce i materiały dydaktyczne,

- zakupić nowe komputery do pracowni informatycznej,

- zakupić do biblioteki szkolnej wartościowe i atrakcyjne pozycje z literatury dziecięcej i młodzieżowej oraz lektury z nowego kanonu,

- zakupić nagłośnienie na salę gimnastyczną,

- przebudować klatkę schodową, dziki czemu w pomieszczeniach na górnej kondygnacji można będzie urządzić dodatkową klasę lub gabinet terapeutyczny,

- doposażyć świetlicę szkolną w gry planszowe i inne niezbędne materiały,

- uporządkować Szkolną Izb Regionalną, tj. wydzielić działy tematyczne oraz opisać wszystkie zebrane eksponaty,

- wyremontować ogrodzenie szkolne od strony południowej,

- dokończyć w sali gimnastycznej rozpoczętą ściankę wspinaczkową,

- doposażyć boisko szkolne w skocznię do trenowania skoku w dal,

- w obrębie ogrodzenia szkolnego (od północnej strony) wykonać zadaszone pomieszczenie na kontenery ze śmieciami.

2. Kształcenie

         W procesie edukacyjnym należy szczególną uwagę poświęcić systematycznej pracy nad podnoszeniem jakości i efektywności nauczania.

Podnoszeniu efektywności kształcenia ma służyć :

- wszechstronne diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów na różnych etapach ich kształcenia,

- odpowiedni dobór programów nauczania, metod i form pracy,

- rozwój kluczowych kompetencji uczniów,

- organizowanie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych oraz pomocy pedagogiczno– psychologicznej,

- dodatkowa praca z uczniem uzdolnionym,

- organizowanie wycieczek przedmiotowych krajoznawczo-turystycznych,

- organizowanie różnorodnych konkursów przedmiotowych, artystycznych i zawodów sportowych tak, aby jak największa ilość dzieci mogła odnosić sukcesy i rozwijać swoje zainteresowania,

- rozwój i promowanie czytelnictwa,

- poznawanie regionu,

- organizowanie spotkań ze znanymi osobami,

- prowadzenie warsztatów plastycznych i zajęć praktycznych,

- działalność Szkolnego Koła Wolontariatu,

- podnoszenie przez nauczycieli  swoich kwalifikacji i umiejętności,

- aplikowanie o projekty unijne i realizowanie ich z korzyścią dla dzieci,

- pozyskiwanie dodatkowych funduszy na dofinansowanie np. wycieczek szkolnych, konkursów.

 

         Nadal należy przykładać dużą wagę do edukacji regionalnej i patriotycznej, bo to jest siłą naszej szkoły, stanowi o jej tożsamości, jest również odpowiedzią na zapotrzebowanie środowiska. Wiedza o regionie pomaga odnajdywać korzenie,związać dzieci ze środowiskiem, stymuluje rozumienie rzeczywistości, harmonizuje rozwój osobowości oraz wspiera kształtowanie patriotycznych postaw uczniów. Historia swojej małej ojczyzny, ukazana na tle szerokiej historii Polski, jest bliższa uczniom, a przez to bardziej zrozumiała. Jej poznanie przyczynia się do wzrostu świadomości patriotycznej, poczucia bliskiej więzi z miejscem, zdarzeniami, które w przeszłości podjęto z myślą o Polsce. Zaś osoba o mocnym, ugruntowanym poczuciu własnej tożsamości jest, jak pisze J. M. Roszkowski :

(…) o wiele mniej podatna na wszelkie wpływy, nowe ideologie i hołduje tradycyjnym wartościom. Świadomy i autentyczny związek uczuciowy z „małą ojczyzną”, uczy rozumieć i identyfikować się z „wielką ojczyzną”[1].

 

 

3.Szkoła jako ośrodek kultury mocno osadzona w środowisku lokalnym

         Szkoły w małych miejscowościach powinny być swoistymi centrami kultury, powinny służyć temu środowisku, dbać o jego ustawiczny rozwój, promować pozytywne wartości i wzorce. Ten cel nasza szkoła będzie osiągała m.in. poprzez następujące działania i przedsięwzięcia: 

-        współpracę z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Parafią p.w. Św. Jacka, Sołtysem, Oddziałem Związku Podhalan, OSP Chochołów, Komisją Lasową, CKiP Gminy Czarny Dunajec, ze szkołami nie tylko z terenu naszej gminy,

-        organizowanie we współpracy z wymienionymi wyżej podmiotami uroczystych obchodów rocznic Powstania Chochołowskiego, przygotowywanie części artystycznej tych uroczystości,

-        uczynienie z obchodów rocznicy powstania uroczystości typowo lokalnej, tzn. zaangażowanie większej liczby mieszkańców wsi, aby było to święto dla nich,          organizowanie co 5 lat inscenizacji plenerowej,

-        przygotowanie i przeprowadzenie Szkolnego Konkursu Recytatorskiego Święta Gwary, Parafialnego Konkursu Palm i Transgranicznego Konkursu Szopek, 

-        organizowanie  dla uczniów i rodziców koncertu sekcji instrumentów dętych PSM im. Fryderyka Chopina z Nowego Targu oraz koncertu kolęd w kościele parafialnym,

- współorganizowanie Orszaku Trzech Króli,

-        wydawanie (wspólnie z innymi podmiotami) kalendarza parafialnego promującego naszą parafię oraz szkołę,

-        uaktualnianie strony internetowej szkoły.

 

4.Wychowanie

                U podstaw działań wychowawczych znajduje się koncepcja człowieka, rozumienie jego istoty i sensu życia. Zawsze punktem wyjścia oddziaływań wychowawczych powinno być przekonanie, że człowiek jest osobą o  niezwykłej godności, której nie można go pozbawić. Rodzic i nauczyciel powinien pomagać dziecku stawać się dorosłym oraz odkrywać i rozumieć swoją godność. Dzisiaj wobec pogłębiającego się kryzysu rodziny jest to poważne wyzwanie, które stanowi ważny element koncepcji pracy naszej szkoły.

Ponadto działania wychowawcze będą nadal powiązane z tradycją patriotyczną Powstania Chochołowskiego oraz z wartościami chrześcijańskimi. Kształtowanie szacunku dla historii Polski, dla własnego regionu, jego kultury, historii i tradycji określać będą tożsamość naszej szkoły i wyznaczać jej główne cele wychowawcze.

Program wychowawczy szkoły wspierać ma także samorządność i aktywność uczniów oraz podejmowanie przez nich przedsięwzięć o charakterze charytatywnym (działanie Szkolnego Koła „Caritas,” rozwijanie wolontariatu wśród dzieci i młodzieży). 

5. Opieka

         Potrzeby socjalne uczniów będą na bieżąco rozpoznawane i konsultowane z pracownikiem GOPS w Czarnym Dunajcu. Nadal prowadzone będzie także dożywianie uczniów.

Szkoła będzie współpracować również z SGZPOZ w Chochołowie w zakresie opieki profilaktyczno-medycznej.

W dalszym ciągu pozyskiwane będą środki na zakup nagród dla uczestników organizowanych  konkursów oraz na pokrycie części kosztów wycieczek szkolnych. W miarę posiadanych środków finansowych uczniowie w trudnej sytuacji materialnej będą zwalniani z opłat za wycieczki oraz inne imprezy.

W szkole kontynuowane będą programy promujące zdrowe żywienie, np. „Mleko w szkole,” „Owoce w szkole.”

 

6. Sport szkolny

W naszej miejscowości sport stanowi ważny element lokalnej tradycji. Stąd w działalności szkoły należy bezustannie dbać o jego kontynuację, czerpiąc przy tym z jego wychowawczo-integracyjnej roli.

Uczniowie naszej szkoły osiągają sukcesy, zwłaszcza w sportach zimowych, na poziomie nie tylko gminy, ale także powiatu, województwa czy kraju. Odnoszenie kolejnych sukcesów warunkować będzie z pewnością:

- działalność UKS „Chochołów”,

- współpraca z KS „Chochołów”,

- współpraca z kąpieliskiem „Termy Chochołów”,

- współpraca z Biathlonowym Klubem Sportowym „WP- Kościelisko”,

-udział w zawodach zimowych organizowanych na terenie gminy, powiatu, województwa i kraju (priorytetowymi konkurencjami sportowymi będą biegi narciarskie, biathlon, skoki i kombinacja norweska),

-  organizowanie dodatkowych zajęć sportowych, w tym również w ramach projektów,

- współorganizowanie z CKiP w Czarnym Dunajcu bardzo prestiżowych dla nas Zawodów im. Powstańców Chochołowskich,

- wynajmowanie sali gimnastycznej także dla mieszkańców i innych chętnych,

- organizowanie spotkań ze sportowcami ( w tym z absolwentami szkoły).

 

7.Współpraca z rodzicami, środowiskiem i innymi instytucjami

         Rada Rodziców będzie (tak jak to było do tej pory) współtworzyć Plan pracy szkoły na dany rok. Podczas organizowanych dla rodziców zebrań klasowych i ogólnych będą oni zapoznawani z kierunkami działania szkoły, planowanymi przedsięwzięciami oraz z sukcesami odnoszonymi przez uczniów na terenie m.in. szkoły, gminy, województwa. Ponadto w czasie zebrań będą prezentowane rodzicom ciekawe prelekcje lub pogadanki profilaktyczne związane tematycznie z  wychowaniem, kształceniem oraz z innymi aktualnymi problemami dotyczącymi dzieci, szkoły i rodziny. Rodzice będą mogli także wziąć udział w spotkaniach warsztatowych i szkoleniach, np. z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Istotny element działań dydaktyczno-wychowawczych będą z pewnością stanowiły imprezy oraz przedsięwzięcia integrujące rodziny i podkreślające ich wielką rolę. W Kalendarzu imprez nie może więc zabraknąć Dnia Matki i Ojca, Dnia Babci i Dziadka, Dnia Seniora oraz wspólnego spotkania wigilijnego.

Wraz z Radą Rodziców organizowane będą także zabawy i imprezy z poczęstunkiem dla dzieci.

Bardzo ważną rolę w pracy szkoły będą stanowić zajęcia z edukacji regionalnej, które nie tylko mają inspirować dzieci do poszukiwania wiedzy o regionie, lecz przede wszystkim umożliwiać im budowanie swojej tożsamości m.in. dzięki informacjom o najbliższej rodzinie. Współpraca z rodzinami oraz środowiskiem lokalnym stanowi więc podstawę do realizacji celów tejże edukacji.

Działania statutowe szkoły odpowiednio zaplanowane i realizowane we współpracy z rodzicami, środowiskiem lokalnymi oraz innymi instytucjami pozwolą osiągnąć zamierzone efekty dydaktyczno-wychowawcze, jednocześnie promując pracę szkoły i zapewniając jej ustawiczny rozwój.

        

 

 

 [1] J. M. Roszkowski, Regionalizm – ale jaki? [w] Regionalizm – Regiony – Podhale. Materiały z sesji naukowej (Zakopane 4-6 grudnia1993), Zakopane 1995, s.8