Szkoła Podstawowa w Chochołowie

im. Powstańców Chochołowskich

Projekty, programy

Losowe galerie

Regulamin organizacji zajęć w Szkole Podstawowej im. Powstańców Chochołowskich w Chochołowie od 1 września 2020 r.

 

1.     Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

2.     Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

3.     Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły zachowują dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m.

 

4.     Rodzice/opiekunowie dzieci z oddz. 0 mogą wchodzić do szkoły tylko w wyjątkowych sytuacjach, wyłącznie do holu szkoły z zachowaniem zasady – jeden rodzic/opiekun z dzieckiem w odstępie 1,5 m od kolejnego rodzica/opiekuna z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). Rodzice dzieci kl. I – VIII wchodzą do szkoły tylko w sprawach służbowych i w sprawach wychowawczych i dydaktycznych uczniów.

5.     W celu np. załatwienia niezbędnych spraw w sekretariacie można wejść do szkoły po rozpoczęciu zajęć przez dzieci.

6.     Przy wejściu do budynku szkoły jest umieszczony płyn do dezynfekcji. Wszystkie osoby wchodzące do szkoły mają obowiązek zdezynfekowania rąk.

7.     Ze względów bezpieczeństwa ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). Do budynku szkolnego mogą wchodzić tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych i mogą przebywać w wyznaczonych obszarach.

8.     Ze względu na ryzyko zakażenia ograniczony będzie kontakt nauczycieli i pracowników administracji i obsługi z rodzicami i opiekunami prawnymi.

9.     W szkole będzie w razie potrzeby mierzona uczniom i pracownikom szkoły temperatura termometrem bezdotykowym, który będzie codziennie dezynfekowany.

10.                       Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).Opiekunów należy poprosić o poinformowanie szkoły w sprawie wyników konsultacji lekarskiej.

11.                       Dla zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i pracownikom uczniowie będą mieli w miarę możliwości zajęcia w tych samych salach, aby unikać częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia.

12.                       W miejscach wspólnych (tzn. w szatni, na korytarzach i w toaletach) obowiązywać będą uczniów maseczki. Nauczyciele dyżurujący będą również pilnować, aby w tych pomieszczeniach nie gromadziły się większe ilości osób i aby uczniowie zachowywali dystans 1,5 m

13.                       Wszystkie osoby przebywające na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie zdezynfekować ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

14.                       Przybory do ćwiczeń wykorzystywane podczas zajęć wychowania fizycznego będą czyszczone lub dezynfekowane.

15.                       Uczniowie mają  posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą (pożyczać gumki, ołówka, długopisu itp.)

16.                       W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga będą umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć.

17.                        Sale oraz części wspólne (korytarze, toalety…) będą wietrzone.

18.                       Nauczyciele w klasach I-III będą organizować przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.

19.                       Uczniowie będą mogli korzystać z boiska szkolnego oraz przebywać na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw w ustalonych godzinach ( tak żeby na boisku przebywało jednocześnie nie więcej jak dwie klasy).

20.                       Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, będą ograniczone ćwiczenia i gry kontaktowe.

21.                       Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów, w tym  zabawek.

22.                       W czasie pobytu w szatni uczniowie będą przebywać w maseczkach, nie więcej niż 4 osoby równocześnie w każdym boksie. Przed wejściem do szatni uczniowie muszą obowiązkowo zdezynfekować ręce.

23.                       Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych z zachowaniem bezpieczeństwa sanitarnego uczniów. Nauczyciele zobowiązani są do organizacji zajęć świetlicowych ograniczających bezpośredni kontakt uczniów ze sobą. Przed wejściem na zajęcia uczniowie są zobowiązani do dezynfekcji rąk. Salę przeznaczoną na organizację zajęć świetlicowych wietrzy się przynajmniej raz na godzinę.

24.                       Na zajęcia świetlicowe będą w pierwszej kolejności przyjmowane dzieci, których rodzice pracują (także na gospodarstwie rolnym).

25.                       Zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach będą umieszczone w regulaminie pracy biblioteki.

 

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły

1.        Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

2.        Pracownicy powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, będą zastosowane rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia (np. osoby te nie będą angażowane w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych, a pracownicy obsługi nie będą się spotykać z innymi osobami przebywającymi na terenie szkoły).

3.        Pracownicy szkoły w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

4.        W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.

5.        Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

6.        W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego *.

* Będzie ustalona lista osób przebywających w tym samym czasie w szkole, gdzie przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/ odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

1.  Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Targu tel.:730 578 034, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.