Szkoła Podstawowa w Chochołowie

im. Powstańców Chochołowskich

Projekty, programy

Losowe galerie

Deklaracja dostępności

 

Deklaracja dostępności

 

Szkoła Podstawowa w Chochołowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do oficjalnej strony www.spchocholow.pl

 

 

 

Data publikacji strony internetowej:

 

Data ostatniej dużej aktualizacji: 07.03.2023 r.

 

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Oświadczenie sporządzono dnia 06.03.2023 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

 

 

 

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

 

 

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

 

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Monika Knapczyk, adres poczty elektronicznej:

 

 

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

 

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

 

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni.

 

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

 

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

Dostępność architektoniczna

 

 

Szkoła Podstawowa w Chochołowie, Chochołów 184b, 34-513 Chochołów.

  1.  Do budynku szkoły prowadzą 2 wejścia. Jedno od strony drogi przejazdowej, a drugie w budynku sali sportowej. Do obu wejść prowadzą schody. Przy schodach do wejścia do budynku sali sportowej znajduje się podjazd dla wózków.
  2. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze (sale lekcyjne, szatnia, toalety, gabinet dyrektora, stołówka) oraz sala sportowa. W budynku nie ma windy.
  3. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się obok sali sportowej.
  4. Przed budynkiem szkoły  wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych oraz dla rodziców z dzieckiem oznakowane zgodnie z przepisami.
  5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  6. W szkole jest pętla indukcyjna – w ciągu godziny od zgłoszenia jesteśmy w stanie zapewnić niezbędne urządzenie.
  7. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.

Planujemy wykonać oznaczenie sal dogodne dla osób słabowidzących.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.