Szkoła Podstawowa w Chochołowie

im. Powstańców Chochołowskich

Projekty, programy

Losowe galerie

Standardy ochrony małoletnich w Szkole Podstawowej im. Powstańców Chochołowskich w Chochołowie

          Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 3 dyrektora
Szkoły Podstawowej
im. Powstańców Chochołowskich w Chochołowie

z dnia 21 grudnia 2023 r.

 

 

 

Standardy ochrony małoletnich w Szkole Podstawowej im. Powstańców Chochołowskich
w Chochołowie

 

Wstęp

 

Dobro i bezpieczeństwo małoletnich w Szkole Podstawowej im. Powstańców Chochołowskich
w Chochołowie są priorytetem wszelkich działań podejmowanych przez pracowników na rzecz małoletnich. Pracownik Szkoły traktuje każdego ucznia z szacunkiem oraz uwzględnia jego potrzeby. Realizując zadania Szkoły, działa w ramach obowiązującego prawa, obowiązujących w niej przepisów wewnętrznych oraz w ramach posiadanych kompetencji. Niedopuszczalne jest, by pracownik
Szkoły stosował wobec małoletniego jakiekolwiek formy przemocy.

 

Niniejszy system ochrony małoletnich przed krzywdzeniemokreślaprocedury interwencji, działania profilaktyczne, edukacyjne, zasady zapobiegania krzywdzeniu uczniów, a w sytuacji gdy
do krzywdzenia doszło – określa zasady zmniejszenia rozmiaru jego skutków poprzez prawidłową
i efektywną pomoc uczniowi oraz wskazuje odpowiedzialność osób zatrudnionych w Szkole
za bezpieczeństwo małoletnich do niej uczęszczających.

 

Niniejsze Standardy ochrony małoletnich przed krzywdzeniem zostały opublikowane na stronie internetowej Szkoły (www.spchocholow.pl). Są szeroko promowane wśród całego personelu, rodziców i małoletnich uczęszczających do Szkoły. Poszczególne grupy małoletnich są systematycznie zapoznawane z poniższymi Standardami poprzez prowadzone działania edukacyjne i informacyjne.

 

 

Rozdział I

Obszary Standardów Ochrony Małoletnich

 

§ 1.

Standardy Ochrony Małoletnich tworzą bezpieczne i przyjazne środowisko Szkoły. Obejmują cztery obszary:

1)      Politykę Ochrony Małoletnich, która określa:

a)      zasady bezpiecznej rekrutacji personelu do pracy w Szkole,

b)      zasady bezpiecznych relacji personel – nieletni,

c)       zasady reagowania w Szkole na przypadki podejrzenia, że nieletni doświadcza krzywdzenia,

d)      zasady ochrony wizerunku uczniów i ich danych osobowych,

e)      zasady bezpiecznego korzystania z internetu i mediów elektronicznych,

2)      personel – obszar, który określa:

a)      zasady rekrutacji personelu pracującego z dziećmi i młodzieżą w Szkole, w tym obowiązek uzyskiwania danych z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym o każdym członku personelu oraz, gdy jest to dozwolone przepisami obowiązującego prawa, informacji
z Krajowego Rejestru Karnego, a kiedy prawo na to nie zezwala, uzyskiwania oświadczenia personelu dotyczącego niekaralności lub braku toczących się postępowań karnych
lub dyscyplinarnych za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności
oraz przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę małoletniego,

b)      zasady bezpiecznych relacji personelu Szkoły z małoletnimi wskazujące, jakie zachowania
na terenie Szkoły są niedozwolone, a jakie pożądane w kontakcie z uczniem,

c)       zasady zapewniania pracownikom podstawowej wiedzy na temat ochrony małoletnich
przed krzywdzeniem oraz udzielania pomocy dzieciom i młodzieży w sytuacjach zagrożenia
w zakresie:

-        rozpoznawania symptomów krzywdzenia dzieci i młodzieży,

-        procedur interwencji w przypadku podejrzeń krzywdzenia,

-        odpowiedzialności prawnej pracowników Szkoły zobowiązanych do podejmowania interwencji,

d)      zasady przygotowania personelu Szkoły (pracującego z uczniami i ich rodzicami/opiekunami) do edukowania:

-        dzieci i młodzieży na temat ochrony przed przemocą i wykorzystywaniem,

-        rodziców/opiekunów uczniów na temat wychowania dzieci i młodzieży bez przemocy oraz chronienia ich przed przemocą i wykorzystywaniem,

e)      zasady dysponowania materiałami edukacyjnymi dla dzieci i młodzieży, dla rodziców
oraz aktywnego ich wykorzystania,

3)      procedury – określają działania, jakie należy podjąć w sytuacji krzywdzenia małoletniego
lub zagrożenia jego bezpieczeństwa ze strony personelu Szkoły, członków rodziny, rówieśników
i osób obcych:

a)      zasady dysponowania przez Szkołę danymi kontaktowymi lokalnych instytucji i organizacji, które zajmują się interwencją i pomocą w sytuacjach krzywdzenia dzieci i młodzieży (policja, sąd rodzinny, centrum interwencji kryzysowej, ośrodek pomocy społecznej, placówki ochrony zdrowia) oraz zapewnienia do nich dostępu wszystkim pracownikom,

b)      zasady eksponowania informacji dla dzieci i młodzieży na temat możliwości uzyskania pomocy w trudnej sytuacji, w tym numerów bezpłatnych telefonów zaufania dla dzieci
i młodzieży,

4)      monitoring – obszar, który określa:

a)      zasady weryfikacji przyjętej polityki ochrony małoletnich przed krzywdzeniem – przynajmniej raz w roku, ze szczególnym uwzględnieniem analizy sytuacji związanych z wystąpieniem zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży,

b)      zasady organizowania przez Szkołę konsultacji z uczniami i ich rodzicami/opiekunami.

 

 

 

 

Rozdział II

Słowniczek terminów

 

§ 2.

1.       Uczeń/małoletni – to każda osoba do ukończenia 18. roku życia.

2.       Krzywdzenie małoletniego – popełnienie czynu zabronionego lub czynu karalnego na szkodę ucznia, lub zagrożenie dobra ucznia, w tym jego zaniedbanie.

3.       Personel – każdy pracownik Szkoły bez względu na formę zatrudnienia, w tym współpracownik, stażysta, wolontariusz lub inna osoba, która z racji pełnionej funkcji lub zadań ma (nawet potencjalny) kontakt z dziećmi i młodzieżą.

4.       Opiekun ucznia – osoba uprawniona do reprezentowania ucznia, w szczególności jego rodzic
lub opiekun prawny, a także rodzic zastępczy.

5.       Instytucja – każda instytucja świadcząca usługi dzieciom i młodzieży lub działająca na rzecz dzieci lub uczniów.

6.       Dyrekcja – osoba, organ lub podmiot, który w strukturze danej szkoły jest uprawniony
do podejmowania decyzji.

7.       Zgoda rodzica ucznia oznacza zgodę co najmniej jednego z rodziców ucznia. Jednak w przypadku braku porozumienia między rodzicami ucznia konieczne jest poinformowanie rodziców
o konieczności rozstrzygnięcia sprawy przez sąd rodzinny.

8.       Osoba odpowiedzialna za internet to wyznaczony przez dyrektora Szkoły pracownik sprawujący nadzór nad korzystaniem z internetu przez uczniów na terenie Szkoły oraz nad bezpieczeństwem uczniów w internecie.

9.       Osoba odpowiedzialna za Standardy Ochrony Małoletnich przed krzywdzeniem to wyznaczony przez dyrektora Szkoły pracownik sprawujący nadzór nad realizacją niniejszych Standardów Ochrony Małoletnich przed krzywdzeniem.

10.   Dane osobowe ucznia to wszelkie informacje umożliwiające identyfikację małoletniego.

 

Rozdział III

Czynniki ryzyka i symptomy krzywdzenia uczniów – zasady rozpoznawania i reagowania

 

§ 3.

1.       Rekrutacja pracowników Szkoły odbywa się zgodnie z zasadami bezpiecznej rekrutacji personelu. Zasady Rekrutacji stanowią Załącznik nr 1 do niniejszych Standardów.

2.       Pracownicy znają i stosują zasady bezpiecznych relacji personel – małoletni i małoletni – małoletni ustalone w Szkole. Zasady stanowią Załącznik nr 2 do niniejszych Standardów.

3.       Pracownicy Szkoły posiadają wiedzę na temat czynników ryzyka i symptomów krzywdzenia małoletnich i zwracają na nie uwagę w ramach wykonywanych obowiązków.

4.       Pracownicy Szkoły monitorują sytuację i dobrostan małoletniego uczęszczającego do Szkoły.

5.       W przypadku zidentyfikowania czynników ryzyka pracownicy Szkoły podejmują rozmowę
z rodzicami, przekazując informacje na temat dostępnej oferty wsparcia i motywując ich
do szukania dla siebie pomocy.

 Rozdział IV

Zasady reagowania na przypadki podejrzenia, że małoletni doświadcza krzywdzenia

 

§ 4.

W przypadku podjęcia przez pracownika Szkoły podejrzenia, że uczeń jest krzywdzony, pracownik ma obowiązek sporządzenia notatki służbowej i przekazania uzyskanej informacji dyrektorowi Szkoły, wychowawcy, pedagogowi, psychologowi.

 

§ 5.

1.       Po uzyskaniu informacji, dyrektor Szkoły / pedagog / psycholog (do wyboru) wzywa opiekunów ucznia, którego krzywdzenie podejrzewa, i informuje ich o podejrzeniu.

2.       Wyznaczona przez dyrektora Szkoły osoba (np. pedagog/psycholog) sporządza opis sytuacji szkolnej i rodzinnej ucznia na podstawie rozmów z małoletnim, nauczycielami, wychowawcą
i rodzicami oraz opracowuje plan pomocy małoletniemu.

3.       Plan pomocy małoletniemu powinien zawierać wskazania dotyczące:

a)      podjęcia przez Szkołę działań w celu zapewnienia uczniowi bezpieczeństwa, w tym zgłoszenie podejrzenia krzywdzenia do odpowiedniej instytucji,

b)      wsparcia, jakie zaoferuje uczniowi Szkoła,

c)       skierowania ucznia do specjalistycznej placówki pomocy, jeżeli istnieje taka potrzeba.

 

§ 6.

1.       W bardziej skomplikowanych przypadkach (dotyczących np. wykorzystywania seksualnego lub znęcania się fizycznego i psychicznego o dużym nasileniu) dyrektor Szkoły powołuje zespół interwencyjny, w skład którego mogą wejść: pedagog/psycholog, wychowawca, dyrektor Szkoły, inni pracownicy mający wiedzę na temat skutków krzywdzenia ucznia lub o krzywdzonym uczniu.

2.       Zespół interwencyjny sporządza plan pomocy małoletniemu spełniający wymogi określone w § 5 pkt 3 niniejszych Standardów na podstawie opisu sporządzonego przez pedagoga/psychologa szkolnego oraz innych informacji uzyskanych przez członków zespołu.

3.       W przypadku, gdy podejrzenie krzywdzenia zgłoszą rodzice/opiekunowie ucznia, dyrektor Szkoły jest zobowiązany powołać zespół interwencyjny.

4.       Zespół, o którym mowa w punkcie 3, wzywa rodziców/opiekunów ucznia na spotkanie wyjaśniające, podczas którego może zaproponować zdiagnozowanie zgłaszanego podejrzenia
w zewnętrznej, bezstronnej instytucji. Ze spotkania sporządza się protokół.

 

§ 7.

1.       Sporządzony przez zespół interwencyjny plan pomocy małoletniemu wraz z zaleceniem współpracy przy jego realizacji przedstawiany jest rodzicom/opiekunom
przez pedagoga/psychologa.

2.       Pedagog/psycholog informuje rodziców/opiekunów o obowiązku Szkoły – jako instytucji – zgłoszenia podejrzenia krzywdzenia małoletniego do odpowiedniej instytucji (prokuratura/policja lub sąd rodzinny, ośrodek pomocy społecznej bądź przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego – procedura „Niebieskiej Karty” – w zależności od zdiagnozowanego typu krzywdzenia
i skorelowanej z nim interwencji).

3.       Po poinformowaniu rodziców/opiekunów małoletniego przez pedagoga/psychologa – zgodnie
z punktem poprzedzającym – dyrektor Szkoły składa zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa do prokuratury/policji lub wniosek o wgląd w sytuację rodziny do sądu rejonowego, wydziału rodzinnego i nieletnich, ośrodka pomocy społecznej lub przesyła formularz „Niebieska Karta – A” do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego. Wzór wniosków stanowi załącznik nr 10 i 11 do niniejszej Standardów.

4.       Dalszy tok postępowania leży w kompetencjach instytucji wskazanych w punkcie 3.

5.       W przypadku, gdy podejrzenie krzywdzenia zgłosili rodzice/opiekunowie małoletniego,
a podejrzenie to nie zostało potwierdzone – Szkoła informuje o tym fakcie rodziców/opiekunów ucznia na piśmie.

 

§ 8.

1.       Z przebiegu interwencji sporządza się kartę interwencji, której wzór stanowi Załącznik nr 3
do niniejszych Standardów. Kartę tę załącza się do dokumentacji ucznia w Szkole.

2.       Wszyscy pracownicy Szkoły i inne osoby, które w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych podjęły informację o krzywdzeniu małoletniego lub informacje z tym związane, są zobowiązani do zachowania tych informacji w tajemnicy, wyłączając informacje przekazywane uprawnionym instytucjom w ramach działań interwencyjnych.

 

Rozdział V

Zasady ochrony wizerunku ucznia i danych osobowych małoletnich

 

§ 9.

1.       Szkoła, uznając prawo nieletniego do prywatności i ochrony dóbr osobistych, zapewnia ochronę wizerunku małoletniego, zapewnia najwyższe standardy ochrony danych osobowych małoletnich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2.       Wytyczne dotyczące zasad ochrony wizerunku ucznia i danych osobowych stanowią Załącznik
nr 4 do niniejszych Standardów.

 

§ 10.

1.       Pracownikowi Szkoły nie wolno umożliwiać przedstawicielom mediów utrwalania wizerunku ucznia (filmowanie, fotografowanie, nagrywanie głosu ucznia) na jej terenie bez pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego małoletniego.

2.       W celu uzyskania zgody, o której mowa w punkcie 1, pracownik Szkoły może skontaktować się
z opiekunem ucznia, by uzyskać zgodę na nieodpłatne wykorzystanie zarejestrowanego wizerunku ucznia i określić, w jakim kontekście będzie wykorzystywany, np. że umieszczony zostanie na platformie YouTube w celach promocyjnych lubna stronie internetowej Szkoły (zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności plakaty reklamowe, ulotki, drukowane materiały promocyjne, reklamę w gazetach i czasopismach oraz w internecie itp.)
albo ustalić procedurę uzyskania zgody. Niedopuszczalne jest podanie przedstawicielowi mediów danych kontaktowych do rodzica/opiekuna ucznia – bez wiedzy i zgody tego opiekuna.

 

§ 11.

1.       Upublicznienie przez pracownika Szkoły wizerunku ucznia utrwalonego w jakiejkolwiek formie (fotografia, nagranie audio-wideo) wymaga pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego małoletniego.

 

Rozdział VI

Zasady bezpiecznego korzystania z internetu i mediów elektronicznych w Szkole

 

§ 12.

1.       Szkoła, zapewniając małoletnim dostęp do internetu, podejmuje działania zabezpieczające małoletnich przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, w szczególności instaluje i aktualizuje oprogramowanie zabezpieczające. Zasady bezpiecznego korzystania z internetu i mediów elektronicznych stanowią Załącznik nr 5
do niniejszych Standardów.

2.       Na terenie Szkoły dostęp ucznia do internetu możliwy jest:

a)      pod nadzorem pracownika Szkoły na zajęciach komputerowych,

b)      za pomocą sieci Wi-Fi Szkoły, po podaniu hasła.

3.       W przypadku, gdy dostęp do internetu w Szkole realizowany jest pod nadzorem pracownika Szkoły, pracownik zobowiązany jest informować nieletnich o zasadach bezpiecznego korzystania z internetu oraz czuwać nad ich bezpieczeństwem podczas korzystania z internetu w czasie zajęć.

4.       Osoba odpowiedzialna za dostęp do internetu w Szkole przeprowadza z uczniami i rodzicami   szkolenia dotyczące bezpiecznego korzystania z internetu.

5.       Szkoła zapewnia stały dostęp do materiałów edukacyjnych dotyczących bezpiecznego korzystania z internetu zamieszczonych przy komputerach, z których możliwy jest dostęp swobodny.

 

§ 13.

1.       Osoba odpowiedzialna za dostęp do internetu w Szkole w porozumieniu z dyrektorem Szkoły zabezpiecza sieć przed niebezpiecznymi treściami poprzez instalację i aktualizację odpowiedniego nowoczesnego oprogramowania.

2.       Wymienione w punkcie 1 oprogramowanie jest aktualizowane w miarę potrzeb.

3.       Wyznaczony pracownik Szkoły przynajmniej raz w miesiącu sprawdza, czy na komputerach
ze swobodnym dostępem podłączonych do internetu nie znalazły się niebezpieczne treści.
W przypadku ich znalezienia wyznaczony pracownik ustala, kto korzystał z komputera w czasie ich wprowadzenia.

4.       Wyznaczony pracownik przekazuje dyrektorowi Szkoły informację o dokonanych ustaleniach (np. o małoletnim, który korzystał z komputera w czasie wprowadzenia niebezpiecznych treści). Dyrektor Szkoły niezwłocznie aranżuje dla ucznia rozmowę z psychologiem lub pedagogiem.

5.       Rozmowę z małoletnim na temat bezpieczeństwa w internecie przeprowadza szkolny pedagog/psycholog.

6.       Jeżeli w wyniku przeprowadzonej rozmowy pedagog/psycholog uzyska informację, że małoletni jest krzywdzony, podejmuje działania opisane w rozdziale IV niniejszych Standardów – Zasady reagowania na przypadki podejrzenia, że małoletni doświadcza krzywdzenia.

7.       Zasady interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia ucznia przez osoby trzecie stanowią załącznik nr 7 do niniejszych Standardów.

8.        Zasady interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia ucznia przez osobę nieletnią, czyli taką, która nie ukończyła 18 roku życia (przemoc rówieśnicza), stanowią załącznik nr 8 do niniejszych Standardów.

9.        Zasady interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia ucznia rodzica lub opiekuna stanowią załącznik nr 9 do niniejszych Standardów.

 

 

Rozdział VII

Monitoring stosowania Standarów Ochrony Małoletnich przed krzywdzeniem w Szkole

 

§ 14.

1.       Dyrektor Szkoły wyznacza Panią Jolantę Truty- pedagoga szkolnego na osobę odpowiedzialną
za realizację i propagowanie Standardów Ochrony Małoletnich w jednostce.

2.       Osoba, o której mowa w punkcie 1, jest odpowiedzialna za monitorowanie realizacji Standardów, za reagowanie na sygnały naruszenia Standardów, prowadzenie rejestru zgłoszeń
oraz za proponowanie zmian w Standardach.

3.       Osoba odpowiedzialna za realizację i propagowanie Standardów Ochrony Małoletnich przeprowadza wśród pracowników Szkoły, raz na 12 miesięcy, ankietę monitorującą poziom realizacji Standardów. Wzór ankiety stanowi Załącznik nr 6 do niniejszych Standardów.
W ankiecie pracownicy mogą proponować zmiany oraz wskazywać naruszenia Standardów.

4.       Na podstawie przeprowadzonej ankiety osoba odpowiedzialna za realizację i propagowanie Standardów Ochrony Małoletnich sporządza raport z monitoringu, który następnie przekazuje dyrektorowi Szkoły.

5.       Dyrektor Szkoły na podstawie otrzymanego raportu wprowadza do Standardów niezbędne zmiany i ogłasza je pracownikom, uczniom i ich rodzicom/opiekunom.

 

Rozdział VII

Przepisy końcowe

 

§ 15.

1.       Niniejsze Standardy Ochrony Małoletnich przed krzywdzeniem wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

2.       Ogłoszenie następuje w sposób dostępny dla pracowników Szkoły, uczniówi ich rodziców/opiekunów, w szczególności poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń lub w innym widocznym miejscu w siedzibie Szkoły lub poprzez przesłanie tekstu Standardów pracownikom
i rodzicom uczniów drogą elektroniczną, lub poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Szkoły oraz wywieszenie w wersji skróconej – przeznaczonej dla małoletnich.


 

Załącznik nr 1

Zasady bezpiecznej rekrutacji w Szkole Podstawowej im. Powstańców Chochołowskich
 w Chochołowie

 

1.       Dyrektor przed zatrudnieniem pracownika w Szkole poznaje jego dane osobowe, kwalifikacje kandydata/kandydatki, w tym stosunek do wartości podzielanych przez Szkołę, takich jak ochrona praw dzieci i młodzieży i szacunek do ich godności.

2.       Dyrektor Szkoły dba o to, by osoby przez niego zatrudnione (w tym osoby pracujące na podstawie umowy zlecenie oraz wolontariusze/stażyści) posiadały odpowiednie kwalifikacje do pracy
z uczniami w Szkole oraz były dla nich bezpieczne.

3.       Aby sprawdzić powyższe, w tym stosunek osoby zatrudnianej do dzieci i młodzieży i podzielania wartości związanych z szacunkiem wobec nich oraz przestrzegania ich praw, dyrektor Szkoły może żądać danych (w tym dokumentów) dotyczących:

a)      wykształcenia,

b)      kwalifikacji zawodowych,

c)       przebiegu dotychczasowego zatrudnienia kandydata/kandydatki.

4.       W każdym przypadku dyrektor Szkoły musi posiadać dane pozwalające zidentyfikować osobę przez niego zatrudnioną, niezależnie od podstawy zatrudnienia. Powinien znać:

a)      imię (imiona) i nazwisko,

b)      datę urodzenia,

c)       dane kontaktowe osoby zatrudnianej.

5.       Dyrektor Szkoły może poprosić kandydata/kandydatkę o przedstawienie referencji z poprzednich miejsc zatrudnienia lub o podanie kontaktu do osoby, która takie referencje może wystawić. Podstawą dostarczenia referencji lub kontaktu do byłych pracodawców jest zgoda kandydata/kandydatki. Niepodanie tych danych w świetle obowiązujących przepisów
nie powinno wywołać dla tej osoby negatywnych konsekwencji w postaci np. odmowy zatrudnienia wyłącznie w oparciu o tę podstawę. Szkoła nie może bowiem samodzielnie prowadzić tzw. screeningu osób ubiegających się o pracę, gdyż ograniczają ją w tym zakresie przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
(RODO) oraz Kodeksu pracy.

6.       Dyrektor Szkoły przed zatrudnieniem kandydata/kandydatki uzyskuje jego/jej dane osobowe,
w tym dane potrzebne do sprawdzenia danych w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym – Rejestr z dostępem ograniczonym. Uwaga! Przed dopuszczeniem osoby zatrudnianej do wykonywania obowiązków związanych z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub opieką nad nimi Szkoła jest zobowiązana sprawdzić osobę zatrudnianą w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym
– Rejestr z dostępem ograniczonym oraz Rejestr osób, w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 wydała postanowienie o wpisie w Rejestrze. Rejestr dostępny jest na stronie: rps.ms.gov.pl. By móc uzyskać informacje z rejestru z dostępem ograniczonym, konieczne jest uprzednie założenie profilu Szkoły.

7.       Aby sprawdzić osobę w Rejestrze, dyrektor Szkoły potrzebuje następujących danych kandydata/kandydatki:

a)      imię i nazwisko,

b)      data urodzenia,

c)       PESEL,

d)      nazwisko rodowe,

e)      imię ojca,

f)       imię matki.

8.       Wydruk z Rejestru przechowuje się w aktach osobowych pracownika lub analogicznej dokumentacji dotyczącej wolontariusza lub osoby zatrudnionej w oparciu o umowę cywilnoprawną.

9.       Dyrektor Szkoły przed zatrudnieniem kandydata/kandydatki uzyskuje od kandydata/kandydatki informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności w zakresie przestępstw określonych
w rozdziale XIX i XXV Kodeksu karnego, w art.
189a i art. 207 Kodeksu karnego oraz w ustawie
o przeciwdziałaniu narkomanii lub za odpowiadające tym przestępstwom czyny zabronione określone w przepisach prawa obcego.

10.   Jeżeli osoba posiada obywatelstwo inne niż polskie, wówczas powinna przedłożyć również informację z rejestru karnego państwa obywatelstwa uzyskiwaną do celów działalności zawodowej lub wolontariackiej związanej z kontaktami z dziećmi bądź informację z rejestru karnego, jeżeli prawo tego państwa nie przewiduje wydawania informacji dla ww. celów.

11.   Od kandydata/kandydatki – osoby posiadającej obywatelstwo inne niż polskie – dyrektor Szkołypobiera również oświadczenie o państwie lub państwach zamieszkiwania w ciągu ostatnich 20 lat innych niż Rzeczypospolita Polska i państwo obywatelstwa, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej.

12.   Jeżeli prawo państwa, z którego ma być przedłożona informacja o niekaralności, nie przewiduje wydawania takiej informacji lub nie prowadzi rejestru karnego, wówczas kandydat/kandydatka zobowiązani są złożyć pod rygorem odpowiedzialności karnej oświadczenie o tym fakcie wraz
z oświadczeniem, że nie byli prawomocnie skazani w tym państwie za czyny zabronione odpowiadające przestępstwom określonym w rozdziale XIX i XXV Kodeksu karnego, w art.
189a
i art.
207 Kodeksu karnego oraz w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii oraz nie wydano wobec nich innego orzeczenia, w którym stwierdzono, iż dopuścili się takich czynów zabronionych, oraz że nie ma obowiązku wynikającego z orzeczenia sądu, innego uprawnionego organu lub ustawy stosowania się do zakazu zajmowania wszelkich lub określonych stanowisk, wykonywania wszelkich lub określonych zawodów albo działalności związanych z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem, świadczeniem porad psychologicznych, rozwojem duchowym, uprawianiem sportu lub realizacją innych zainteresowań przez małoletnich
lubz opieką nad nimi.

13.   Pod oświadczeniami składanymi pod rygorem odpowiedzialności karnej składa się oświadczenie
o następującej treści: „Jestem świadomy/-a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Oświadczenie to zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej
za złożenie fałszywego oświadczenia”.

14.   Dyrektor Szkoły jest zobowiązany do domagania się od osoby zatrudnianej na stanowisku nauczyciela zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego. Uwaga! Zaświadczenia z KRK można domagać się wyłącznie w przypadkach, gdy przepisy prawa wprost wskazują, że pracowników w zawodach lub na danych stanowiskach obowiązuje wymóg niekaralności. Wymóg niekaralności obowiązuje m.in. pracowników samorządowych oraz nauczycieli, w tym nauczycieli zatrudnionych w placówkach publicznych oraz niepublicznych.

15.   W przypadku niemożliwości przedstawienia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego dyrektor Szkoły uzyskuje od kandydata/kandydatki oświadczenie o niekaralności oraz o toczących się postępowaniach przygotowawczych, sądowych i dyscyplinarnych.

Przykładowy wzór oświadczenia.

 

………………………………………………………

(miejscowość i data)

 

 

Oświadczenie o niekaralności i zobowiązaniu do przestrzegania

podstawowych zasad ochrony nieletnich przed krzywdzeniem

 

Ja, ……………………………………………………, posiadający/-a numer PESEL …………………………………………, oświadczam, że nie byłem/-am skazany/-a za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej
i obyczajności lub przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę małoletniego i nie toczy się przeciwko mnie żadne postępowanie karne ani dyscyplinarne w tym zakresie.

 

Ponadto oświadczam, że zapoznałem/-am się z zasadami ochrony uczniów obowiązującymi w Szkole Podstawowej im. Powstańców Chochołowskich w Chochołowie i zobowiązuję się do ich przestrzegania.

 

 

……………………………………………………

                                                                                                                   (podpis)


 

Załącznik nr 2

Ustalone w Szkole Podstawowej im. Powstańców Chochołowskich w Chochołowie zasady bezpiecznych relacji personel – nieletni oraz nieletni – nieletni

 

Zasady bezpiecznych relacji personelu z nieletnimi w Szkole obowiązują wszystkich pracowników, stażystów i wolontariuszy. Znajomość i zaakceptowanie zasad pracownicy potwierdzają podpisaniem oświadczenia.

 

I.        Relacje personelu Szkoły

 

Każdy pracownik Szkoły jest zobowiązany do utrzymywania profesjonalnej relacji z uczniami w Szkole i każdorazowego rozważenia, czy jego reakcja, komunikat bądź działanie wobec nieletniego są adekwatne do sytuacji, bezpieczne, uzasadnione i sprawiedliwe wobec innych uczniów. Każdy pracownik zobowiązany jest działać w sposób otwarty i przejrzysty dla innych, aby zminimalizować ryzyko błędnej interpretacji swojego zachowania.

 

II.      Komunikacja z dziećmi i młodzieżą (nieletnimi)

 

1.       W komunikacji z nieletnimi w Szkole pracownik zobowiązany jest starać się:

a)      zachować cierpliwość i szacunek,

b)      słuchać uważnie ucznia i udzielać mu odpowiedzi adekwatnych do jego wieku i danej sytuacji,

c)       informować małoletniego o podejmowanych decyzjach jego dotyczących, biorąc pod uwagę jego oczekiwania,

d)      szanować prawo małoletniego do prywatności; jeśli konieczne jest odstąpienie od zasady poufności, aby chronić ucznia, należy wyjaśnić mu to najszybciej jak to możliwe; jeśli pojawi się konieczność porozmawiania z uczniem na osobności, należy zostawić uchylone drzwi
do pomieszczenia i zadbać, aby być w zasięgu wzroku innych; można też poprosić drugiego pracownika o obecność podczas takiej rozmowy,

e)      zapewniać uczniów, że jeśli czują się niekomfortowo w jakiejś sytuacji, wobec konkretnego zachowania czy słów, mogą o tym powiedzieć nauczycielowi/pracownikowi Szkoły
lub wskazanej osobie (w zależności od procedur interwencji, jakie przyjęto w Szkole) i mogą oczekiwać odpowiedniej reakcji i/lub pomocy.

2.       Pracownikowi zabrania się:

a)      zawstydzania, upokarzania, lekceważenia i obrażania małoletniego oraz podnoszenia głosu na ucznia w sytuacji innej niż wynikająca z bezpieczeństwa ucznia lub innych uczniów,

b)      ujawniania informacji wrażliwych dotyczących ucznia wobec osób nieuprawnionych, w tym wobec innych uczniów; obejmuje to wizerunek ucznia, informacje o jego/jej sytuacji rodzinnej, ekonomicznej, medycznej, opiekuńczej i prawnej,

c)       zachowywania się w obecności uczniów w sposób niestosowny; obejmuje to używanie wulgarnych słów, gestów i żartów, czynienie obraźliwych uwag, nawiązywanie
w wypowiedziach do aktywności bądź atrakcyjności seksualnej oraz wykorzystywanie
wobec ucznia relacji władzy lub przewagi fizycznej (zastraszanie, przymuszanie, groźby).

 

III.    Działania realizowane z nieletnim

 

1.       Pracownik zobowiązany jest:

a)      doceniać i szanować wkład nieletniego w podejmowane działania, aktywnie go angażować
i traktować równo bez względu na jego płeć, orientację seksualną, sprawność/niepełnosprawność, status społeczny, etniczny, kulturowy, religijny
i światopogląd,

b)      unikać faworyzowania uczniów.

2.       Pracownikowi zabrania się:

a)      nawiązywania z uczniem jakichkolwiek relacji romantycznych lub seksualnych, składania mu propozycji o nieodpowiednim charakterze; obejmuje to także seksualne komentarze, żarty, gesty oraz udostępnianie nieletnim treści erotycznych i pornograficznych bez względu na ich formę,

b)      utrwalania wizerunku nieletniego (filmowanie, nagrywanie głosu, fotografowanie)
dla potrzeb prywatnych; dotyczy to także umożliwienia osobom trzecim utrwalenia wizerunków uczniów, jeśli dyrekcja Szkoły nie została o tym poinformowana, nie wyraziła
na to zgody i nie uzyskała zgód rodziców/opiekunów,

c)       proponowania nieletnim alkoholu, wyrobów tytoniowych, nielegalnych substancji, jak również używania ich w obecności małoletnich,

d)      przyjmowania pieniędzy, prezentów od nieletnich, od rodziców/opiekunów uczniów,

e)      wchodzenia w relacje jakiejkolwiek zależności wobec nieletniego lub jego rodziców/opiekunów, zachowywania się w sposób mogący sugerować innym istnienie takiej zależności i prowadzący do oskarżeń o nierówne traktowanie bądź czerpanie korzyści majątkowych i innych; nie dotyczy to okazjonalnych podarków związanych ze świętami
w roku szkolnym, np. kwiatów, prezentów składkowych czy drobnych upominków.

3.       Wszystkie ryzykowne sytuacje, które obejmują zauroczenie uczniem przez pracownika
lub pracownikiem przez ucznia, muszą być raportowane dyrektorowi Szkoły. Jeśli pracownik jest ich świadkiem, zobowiązany jest reagować stanowczo, ale z wyczuciem, aby zachować godność osób zainteresowanych.

 

IV.    Kontakt fizyczny z nieletnim

 

1.       Jakiekolwiek przemocowe działanie wobec małoletniego jest niedopuszczalne. Istnieją jednak sytuacje, w których fizyczny kontakt z nieletnim może być stosowny i spełnia zasady bezpiecznego kontaktu: jest odpowiedzią na potrzeby ucznia w danym momencie, uwzględnia jego wiek, etap rozwojowy, płeć, kontekst kulturowy i sytuacyjny. Nie można jednak wyznaczyć uniwersalnej stosowności każdego takiego kontaktu fizycznego, ponieważ zachowanie odpowiednie wobec jednego małoletniego może być nieodpowiednie wobec innego.

2.       Pracownik zobowiązany jest:

a)      kierować się zawsze swoim profesjonalnym osądem, słuchając, obserwując i odnotowując reakcję ucznia, pytając go o zgodę na kontakt fizyczny (np. przytulenie) i zachowując świadomość, że nawet przyjego dobrych intencjach taki kontakt może być błędnie zinterpretowany przez małoletniego lub osoby trzecie,

b)      być zawsze przygotowanym na wyjaśnienie swoich działań,

c)       zachować szczególną ostrożność wobec ucznia, który doświadczył nadużycia i krzywdzenia,
w tym seksualnego, fizycznego bądź zaniedbania; takie doświadczenia mogą czasem sprawić, że będzie on dążył do nawiązania niestosownych bądź nieadekwatnych fizycznych kontaktów z dorosłymi; w takich sytuacjach pracownik powinien reagować z wyczuciem, jednak stanowczo, i pomóc uczniowi zrozumieć znaczenie osobistych granic.

3.       Pracownikowi zabrania się:

a)      bicia, szturchania, popychania oraz naruszania integralności fizycznej małoletniego
 w jakikolwiek inny sposób,

b)      dotykania ucznia w sposób, który może być uznany za nieprzyzwoity lub niestosowny,

c)       angażowania się w takie aktywności jak łaskotanie, udawane walki z uczniem czy brutalne zabawy fizyczne.

4.       W sytuacjach wymagających czynności pielęgnacyjnych i higienicznych wobec ucznia pracownik zobowiązany jest unikać innego niż niezbędny kontakt fizyczny z nim. W każdej czynności pielęgnacyjnej i higienicznej, związanej z pomaganiem uczniowi w ubieraniu się i rozbieraniu, jedzeniu, myciu, przewijaniu czy korzystaniu z toalety, pracownikowi powinna asystować w miarę możliwości druga osoba zatrudniona w Szkole. Jeśli pielęgnacja i opieka higieniczna nad uczniami należą do obowiązków pracownika – zostanie on przeszkolony w tym kierunku.

5.       Podczas dłuższych niż jednodniowe wyjazdów i wycieczek niedopuszczalne jest spanie z uczniem w jednym łóżku lub w jednym pokoju.

6.       Kontakt fizyczny z nieletnim musi być jawny, nieukrywany, nie może wiązać się z jakąkolwiek gratyfikacją ani wynikać z relacji władzy. Jeśli pracownik będzie świadkiem jakiegokolwiek z wyżej opisanych zachowań i/lub sytuacji ze strony innych dorosłych lub uczniów, zobowiązany jest zawsze poinformować o tym osobę odpowiedzialną (np. nauczyciela, dyrektora) i/lub postępować zgodnie z obowiązującą procedurą interwencji.

 

V.      Kontakty z małoletnim poza godzinami pracy

 

1.       Obowiązuje zasada, że kontakt z uczniami uczęszczającymi do Szkoły powinien odbywać się wyłącznie w godzinach pracy i dotyczyć celów edukacyjnych lub wychowawczych.

2.       Pracownikowi zabrania się zapraszania małoletnich do swojego miejsca zamieszkania, spotykania się z nimi poza godzinami pracy; obejmuje to także kontakty z uczniami poprzez prywatne kanały komunikacji (prywatny telefon, e-mail, komunikatory, profile w mediach społecznościowych).

3.       Jeśli zachodzi taka konieczność, właściwą formą komunikacji z uczniami i ich rodzicami lub opiekunami poza godzinami pracy są kanały służbowe (e-mail, telefon służbowy).

4.       Jeśli zachodzi konieczność spotkania z uczniami poza godzinami pracy, pracownik zobowiązany jest poinformować o tym dyrektora Szkoły, a rodzice/opiekunowie uczniów muszą wyrazić zgodę na taki kontakt.

5.       Utrzymywanie relacji towarzyskich lub rodzinnych (jeśli uczniowie i rodzice/opiekunowie uczniów są osobami bliskimi wobec pracownika) wymaga zachowania poufności wszystkich informacji dotyczących innych uczniów, ich rodziców oraz opiekunów.

 

 

 

 

VI.    Bezpieczeństwo online

 

1.       Pracownik powinien być świadomy cyfrowych zagrożeń i ryzyka wynikającego z rejestrowania swojej prywatnej aktywności w sieci przez aplikacje i algorytmy, a także własnych działań
w internecie. Dotyczy to lajkowania określonych stron, korzystania z aplikacji randkowych,
na których można spotkać uczniów/uczennice, obserwowania określonych osób/stron w mediach społecznościowych i ustawień prywatności kont, z których korzysta. Jeśli profil pracownika jest publicznie dostępny, to również uczniowie i ich rodzice/opiekunowie mają wgląd w cyfrową aktywność pracownika.

2.       Pracownik zobowiązany jest wyłączać lub wyciszać osobiste urządzenia elektroniczne w trakcie lekcji oraz wyłączyć na terenie Szkoły funkcjonalność Bluetooth, za wyjątkiem sytuacji niezbędnych do realizacji celów edukacyjnych i służbowych.

3.       Pracownikowi zabrania się nawiązywania kontaktów z uczniami i uczennicami
poprzez przyjmowanie bądź wysyłanie zaproszeń w mediach społecznościowych.


 

Załącznik nr 3

Wzór – karta interwencji

 

Imię i nazwisko ucznia

 

Przyczyna interwencji (forma krzywdzenia)

 

Osoba zawiadamiająca
o podejrzeniu krzywdzenia

 

Opis działań podjętych przez pedagoga/psychologa

Data:

Działanie:

 

 

 

 

Spotkania
z opiekunami ucznia

Data:

Opis spotkania:

 

 

 

 

Forma podjętej interwencji (zakreślić właściwe)

zawiadomienie
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

wniosek o wgląd
w sytuację ucznia/rodziny

inny rodzaj interwencji (jaki?): …………………………… …………………………………………

Dane dotyczące interwencji (nazwa organu, do którego zgłoszono interwencję) i data interwencji

 

 

Wyniki interwencji – działania organów wymiaru sprawiedliwości (jeśli placówka uzyskała informacje
o wynikach działania placówki lub działania rodziców)

Data:

Działanie:

 

 

         

 


 

Załącznik nr 4

Zasady ochrony wizerunku małoletniego i danych osobowych małoletniego

 

1.       Zasady powstały w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. We wszystkich działaniach Szkoły kierujemy się odpowiedzialnością i rozwagą wobec utrwalania, przetwarzania, używania
i publikowania wizerunków uczniów.

2.       Dzielenie się zdjęciami i filmami z naszych aktywności służy promowaniu sukcesów uczniów, dokumentowaniu naszych działań i zawsze ma na uwadze bezpieczeństwo uczniów. Wykorzystujemy zdjęcia/nagrania pokazujące szeroki przekrój uczniów – chłopców i dziewczęta, małoletnich w różnym wieku, o różnych uzdolnieniach, stopniu sprawności i reprezentujących różne grupy etniczne.

3.       Rodzice/opiekunowie uczniów decydują, czy wizerunek ich dziecka zostanie zarejestrowany
i w jaki sposób zostanie przez nas użyty.

4.       Zgoda rodziców/opiekunów na wykorzystanie wizerunku ich dziecka jest tylko wtedy wiążąca, jeśli uczniowie i rodzice/opiekunowie zostali poinformowani o sposobie wykorzystania zdjęć/nagrań i ryzyku wiążącym się z publikacją wizerunku.

5.       Dbamy o bezpieczeństwo wizerunków małoletnich poprzez:

a)      prośbę o pisemną zgodę rodziców/opiekunów przed zrobieniem i publikacją zdjęcia/nagrania,

b)      udzielenie wyjaśnień, do czego wykorzystamy zdjęcia/nagrania i w jakim kontekście, jak będziemy przechowywać te dane i jakie potencjalne ryzyko wiąże się z publikacją zdjęć/nagrań online,

c)       unikanie podpisywania zdjęć/nagrań informacjami identyfikującymi ucznia z imienia
i nazwiska; jeśli konieczne jest podpisanie ucznia, używamy tylko imienia,

d)      rezygnację z ujawniania jakichkolwiek informacji wrażliwych o uczniu, dotyczących m.in. stanu zdrowia, sytuacji materialnej, sytuacji prawnej i powiązanych z wizerunkiem ucznia (np. w przypadku zbiórek indywidualnych organizowanych przez Szkołę).

6.       Zmniejszamy ryzyko kopiowania i niestosownego wykorzystania zdjęć/nagrań małoletnich poprzez przyjęcie następujących zasad:

a)      wszyscy uczniowie znajdujący się na zdjęciu/nagraniu muszą być ubrani, a sytuacja zdjęcia/nagrania nie jest dla ucznia poniżająca, ośmieszająca ani nie ukazuje go
w negatywnym kontekście,

b)      zdjęcia/nagrania uczniów koncentrują się na czynnościach wykonywanych przez uczniów
i w miarę możliwości przedstawiają grupę, a nie pojedyncze osoby,

c)       rezygnujemy z publikacji zdjęć uczniów, nad którymi nie sprawujemy już opieki, jeśli oni
lub ich rodzice/opiekunowie nie wyrazili zgody na wykorzystanie zdjęć po odejściu ze Szkoły,

d)      wszystkie podejrzenia i problemy dotyczące niewłaściwego rozpowszechniania wizerunków uczniów są rejestrowane i zgłaszane dyrekcji, podobnie jak inne niepokojące sygnały dotyczące zagrożenia bezpieczeństwa małoletnich.

7.       W sytuacjach, w których Szkoła rejestruje wizerunki małoletnich do własnego użytku, deklarujemy, że:

a)      uczniowie i rodzice/opiekunowie zawsze będą poinformowani o tym, że dane wydarzenie będzie rejestrowane,

b)      zgoda rodziców/opiekunów na rejestrację wydarzenia zostanie przyjęta przez nas na piśmie,

c)       jeśli rejestracja wydarzenia zostanie zlecona osobie zewnętrznej (wynajętemu fotografowi lub kamerzyście), zadbamy o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży poprzez:

-        zobowiązanie osoby/firmy rejestrującej wydarzenie do przestrzegania niniejszych wytycznych,

-        zobowiązanie osoby/firmy rejestrującej wydarzenie do noszenia identyfikatora w czasie trwania wydarzenia,

-        niedopuszczenie do sytuacji, w której osoba/firma rejestrująca będzie przebywała
z uczniami bez nadzoru pracownika naszej Szkoły,

-        poinformowanie rodziców/opiekunów oraz uczniów, że osoba/firma rejestrująca wydarzenie będzie obecna podczas wydarzenia, i upewnienie się,
że rodzice/opiekunowie udzielili pisemnej zgody na rejestrowanie wizerunku ich dzieci.

8.       Jeśli wizerunek małoletniego stanowi jedynie szczegół całości, takiej jak zgromadzenie, krajobraz, impreza publiczna, zgoda rodziców/opiekunów ucznia nie jest wymagana.

9.       W sytuacjach, w których rodzice/opiekunowie lub widzowie szkolnych wydarzeń i uroczystości itd. rejestrują wizerunki swoich dzieci do prywatnego użytku, informujemy na początku każdego
z tych wydarzeń o tym, że:

a)      wykorzystanie, przetwarzanie i publikowanie zdjęć/nagrań zawierających wizerunki uczniów
i osób dorosłych wymaga udzielenia zgody przez te osoby, w przypadku małoletnich –
przez ich rodziców/opiekunów,

b)      zdjęcia lub nagrania zawierające wizerunki uczniów nie powinny być udostępniane
w mediach społecznościowych ani na serwisach otwartych, chyba że rodzice lub opiekunowie tych uczniów wyrażą na to zgodę,

c)       przed publikacją zdjęcia/nagrania online zawsze warto sprawdzić ustawienia prywatności, aby upewnić się, kto będzie mógł uzyskać dostęp do wizerunku małoletniego.

10.   Jeśli przedstawiciele mediów lub dowolna inna osoba będą chcieli zarejestrować organizowane przez nas wydarzenie i opublikować zebrany materiał, muszą zgłosić taką prośbę wcześniej
i uzyskać zgodę dyrekcji Szkoły.

11.   W powyższej sytuacji upewnimy się, że rodzice/opiekunowie udzielili pisemnej zgody
na rejestrowanie wizerunku ich dzieci. Oczekujemy następujących informacji lub dokumentów:

a)      imienia, nazwiska i adresu osoby lub redakcji występującej o zgodę,

b)      uzasadnienia potrzeby rejestrowania wydarzenia oraz informacji, w jaki sposób i w jakim kontekście zostanie wykorzystany zebrany materiał,

c)       podpisanej deklaracji o zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym.

12.   Personelowi Szkoły nie wolno umożliwiać przedstawicielom mediów i osobom nieupoważnionym utrwalania wizerunku ucznia na terenie instytucji bez pisemnej zgody rodzica/opiekuna ucznia oraz bez zgody dyrekcji.

13.   Personel Szkoły nie kontaktuje przedstawicieli mediów z małoletnimi, nie przekazuje mediom kontaktu do rodziców/opiekunów uczniów i nie wypowiada się w kontakcie z przedstawicielami mediów o sprawie ucznia lub jego rodzica/opiekuna. Zakaz ten dotyczy także sytuacji, gdy pracownik jest przekonany, że jego wypowiedź nie jest w żaden sposób utrwalana.

14.   W celu realizacji materiału medialnego dyrekcja Szkoły może podjąć decyzję o udostępnieniu wybranych pomieszczeń instytucji dla potrzeb nagrania. Podejmując taką decyzję, poleca przygotowanie pomieszczenia w taki sposób, aby uniemożliwić rejestrowanie przebywających
na terenie instytucji uczniów.

15.   Jeśli uczniowie, rodzice lub opiekunowie prawni nie wyrazili zgody na utrwalenie wizerunku ucznia, będziemy respektować ich decyzję. Z wyprzedzeniem ustalimy z rodzicami/opiekunami
i uczniami, w jaki sposób osoba rejestrująca wydarzenie będzie mogła zidentyfikować ucznia, aby nie utrwalać jego wizerunku na zdjęciach indywidualnych i grupowych.

16.   Rozwiązanie, jakie przyjmiemy, nie będzie wykluczające dla ucznia, którego wizerunek
nie powinien być rejestrowany.

17.   Przechowujemy materiały zawierające wizerunek małoletnich w sposób zgodny z prawem
i bezpieczny dla nich:

a)      nośniki analogowe zawierające zdjęcia i nagrania są przechowywane w zamkniętej na klucz szafce, a nośniki elektroniczne zawierające zdjęcia i nagrania są przechowywane w folderze chronionym z dostępem ograniczonym do osób uprawnionych przez Szkołę,

b)      nośniki będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa o archiwizacji
i/lub okres ustalony przez Szkołę w polityce ochrony danych osobowych,

c)       nie przechowujemy materiałów elektronicznych zawierających wizerunki uczniów
na nośnikach nieszyfrowanych ani mobilnych, takich jak telefony komórkowe i urządzenia
z pamięcią przenośną (np. pendrive).

Załącznik nr 5

Zasady bezpiecznego korzystania z internetu i mediów elektronicznych w Szkole Podstawowej
 im. Powstańców Chochołowskich w Chochołowie

 

1.       Infrastruktura sieciowa Szkoły umożliwia dostęp do internetu, zarówno personelowi, jak
i uczniom, w czasie zajęć i poza nimi.

2.       Sieć jest monitorowana, tak aby możliwe było zidentyfikowanie sprawców ewentualnych nadużyć.

3.       Rozwiązania organizacyjne na poziomie Szkoły bazują na aktualnych standardach bezpieczeństwa.

4.       Osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo w sieci w Szkole jest Pani Karolina Leśniak.

5.       Do obowiązków tej osoby należy:

a)      zabezpieczenie sieci internetowej Szkoły przed niebezpiecznymi treściami poprzez instalację
i aktualizację odpowiedniego, nowoczesnego oprogramowania,

b)      aktualizowanie oprogramowania w miarę potrzeb,

c)       sprawdzanie, czy na komputerach ze swobodnym dostępem podłączonych do internetu
nie znajdują się niebezpieczne treści; w przypadku znalezienia niebezpiecznych treści wyznaczony pracownik stara się ustalić, kto korzystał z komputera w czasie ich wprowadzenia; informację o małoletnim, który korzystał z komputera w czasie wprowadzenia niebezpiecznych treści, wyznaczony pracownik przekazuje dyrektorowi Szkoły, który aranżuje dla ucznia rozmowę z psychologiem lub pedagogiem na temat bezpieczeństwa w internecie; jeżeli w wyniku przeprowadzonej rozmowy psycholog/pedagog uzyska informacje, że uczeń jest krzywdzony, podejmuje działania opisane w procedurze interwencji.

6.       W przypadku dostępu realizowanego pod nadzorem pracownika ma on obowiązek informowania uczniów o zasadach bezpiecznego korzystania z internetu. Pracownik Szkoły czuwa także
nad bezpieczeństwem korzystania z internetu przez uczniów podczas zajęć.

7.       W miarę możliwości osoba odpowiedzialna za internet przeprowadza z uczniami i rodzicami warsztaty dotyczące bezpiecznego korzystania z internetu.

8.       Szkoła zapewnia stały dostęp do materiałów edukacyjnych, dotyczących bezpiecznego korzystania z internetu, przy komputerach, z których możliwy jest swobodny dostęp do sieci.


 

Załącznik nr 6

Wzór – ankieta monitorująca poziom realizacji Standardów Ochrony Małoletnich
przed krzywdzeniem

 

Czy znasz standardy ochrony małoletnich
przed krzywdzeniem obowiązujące w szkole,
w której pracujesz?

 

Czy znasz treść dokumentu „Standardy Ochrony Małoletnich przed krzywdzeniem” obowiązujące w Szkole?

 

Czy potrafisz rozpoznawać symptomy krzywdzenia uczniów?

 

Czy wiesz, jak reagować na symptomy krzywdzenia małoletnich?

 

Czy zdarzyło Ci się zaobserwować naruszenie zasad zawartych w Standardach Ochrony Małoletnich przed krzywdzeniem przez innego pracownika?

 

Jeśli tak – jakie zasady zostały naruszone?

 

 

 

Czy podjąłeś/-aś jakieś działania? Jeśli tak,
to jakie?

 

Jeśli nie – dlaczego?

 

 

Czy masz jakieś uwagi/poprawki/sugestie dotyczące Standardów Ochrony Małoletnich przed krzywdzeniem obowiązujących w Szkole? (odpowiedź opisowa)

 

 


 

Załącznik nr 7

Zasady interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia ucznia przez osoby trzecie (np. wolontariuszy, pracowników Szkoły oraz inne osoby, które mają kontakt z małoletnimi)

 

 

Gdy podejrzewasz, że małoletni:

 

 

doświadcza przemocy z uszczerbkiem
na zdrowiu, wykorzystania seksualnego lub/i zagrożone jest jego życie
(Uwaga! Przemoc z uszczerbkiem na zdrowiu oznacza spowodowanie choroby
lub uszkodzenia ciała, np. złamanie, zasinienie, wybicie zęba, zranienie, a także m.in. pozbawienie wzroku, słuchu, mowy, wywołanie innego ciężkiego kalectwa, trwałej choroby psychicznej, zniekształcenia ciała itp.):

-        zadbaj o bezpieczeństwo ucznia
i odseparuj go od osoby podejrzanej
o krzywdzenie,

-        zawiadom policję pod nr 112 lub 997 (Uwaga! W rozmowie z konsultantem podaj swoje dane osobowe, dane ucznia, dane osoby podejrzewanej
o krzywdzenie oraz wszelkie znane Ci fakty w sprawie.)
.

 

 

jest pokrzywdzony innymi typami przestępstw:

-        zadbaj o bezpieczeństwo ucznia
i odseparuj go od osoby podejrzanej
o krzywdzenie,

-        poinformuj na piśmie policję
lub prokuraturę, składając zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa
(Uwaga! Zawiadomienie możesz zaadresować do najbliższej dla Ciebie jednostki.
W zawiadomieniu podaj swoje dane osobowe, dane ucznia i dane osoby podejrzewanej o krzywdzenie oraz wszelkie znane Ci fakty w sprawie – opisz, co dokładnie się zdarzyło i kto może mieć o tym wiedzę. Zawiadomienie możesz też złożyć anonimowo, ale podanie przez Ciebie danych umożliwi organowi szybsze uzyskanie potrzebnych informacji.).

 

 

doświadcza jednorazowo innej przemocy fizycznej (np. klapsy, popychanie, szturchanie) lub przemocy psychicznej (np. poniżanie, dyskryminacja, ośmieszanie):

-        zadbaj o bezpieczeństwo ucznia
i odseparuj go od osoby podejrzanej
o krzywdzenie,

-        zakończ współpracę / rozwiąż umowę
z osobą krzywdzącą ucznia.

 

doświadcza innych niepokojących zachowań (tj. krzyk, niestosowne komentarze):

-        zadbaj o bezpieczeństwo ucznia
i odseparuj go od osoby podejrzanej
o krzywdzenie,

-        przeprowadź rozmowę dyscyplinującą, a w przypadku braku poprawy zakończ współpracę.

 


 

Załącznik nr 8

Zasady interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia ucznia przez osobę nieletnią, czyli taką, która nie ukończyła 18. roku życia (przemoc rówieśnicza)

 

 

Gdy podejrzewasz, że małoletni:

 

 

doświadcza ze strony innego małoletniego przemocy z uszczerbkiem na zdrowiu (Uwaga! Oznacza to spowodowanie choroby lub uszkodzenia ciała, np. złamanie, zasinienie, wybicie zęba, zranienie, a także m.in. pozbawienie wzroku, słuchu, mowy, wywołanie innego ciężkiego kalectwa, trwałej choroby psychicznej, zniekształcenia ciała itp.), wykorzystania seksualnego lub/i zagrożone jest jego życie:

-        zadbaj o bezpieczeństwo małoletniego i odseparuj go od osoby podejrzanej
o krzywdzenie,

-        przeprowadź rozmowę
z rodzicami/opiekunami uczniów uwikłanych w przemoc,

-        równolegle powiadom najbliższy sąd rodzinny lub policję, wysyłając zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa (Uwaga! Zawiadomienie można zaadresować
do najbliższej jednostki.
W zawiadomieniu podaj swoje dane osobowe, dane ucznia i dane osoby podejrzewanej o krzywdzenie oraz wszelkie znane Ci fakty w sprawie – opisz, co dokładnie się zdarzyło i kto może mieć o tym wiedzę. Zawiadomienie możesz też złożyć anonimowo, ale podanie przez Ciebie danych umożliwi organowi szybsze uzyskanie potrzebnych informacji.).

 

 

doświadcza ze strony innego małoletniego jednorazowo innej przemocy fizycznej (np. popychanie, szturchanie), przemocy psychicznej (np. poniżanie, dyskryminacji, ośmieszanie) lub innych niepokojących zachowań (tj. krzyk, niestosowne komentarze):

-        zadbaj o bezpieczeństwo ucznia
i odseparuj go od osoby podejrzanej
o krzywdzenie,

-        przeprowadź rozmowę osobno
z rodzicami ucznia krzywdzącego
i krzywdzonego oraz opracuj działania naprawcze,

-        w przypadku powtarzającej się przemocy powiadom lokalny sąd rodzinny, wysyłając wniosek o wgląd
w sytuację rodziny (Uwaga! Wniosek należy złożyć na piśmie do sądu rodzinnego właściwego ze względu
na miejsce zamieszkania ucznia.
We wniosku podaj wszystkie znane Ci dane ucznia, tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania, imiona i nazwiska rodziców, oraz wszystkie okoliczności, które mogą być istotne
dla rozstrzygnięcia sprawy – opisz, co niepokojącego dzieje się w rodzinie, co zaobserwowałeś/-aś).

 


 

Załącznik nr 9

Zasady interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia ucznia przez rodzica lub opiekuna

 

 

Gdy podejrzewasz, że małoletni:

 

 

doświadcza przemocy z uszczerbkiem
na zdrowiu (Uwaga! Oznacza to spowodowanie choroby lub uszkodzenia ciała, np. złamanie, zasinienie, wybicie zęba, zranienie, a także m.in. pozbawienie wzroku, słuchu, mowy, wywołanie innego ciężkiego kalectwa, trwałej choroby psychicznej, zniekształcenia ciała itp.), wykorzystania seksualnego lub/i zagrożone jest jego życie:

-        zadbaj o bezpieczeństwo ucznia
i odseparuj go od rodzica/opiekuna podejrzanego o krzywdzenie,

-        zawiadom policję pod nr 112 lub 997 (Uwaga! W rozmowie z konsultantem podaj swoje dane osobowe, dane ucznia, dane osoby podejrzewanej
o krzywdzenie oraz wszelkie znane Ci fakty w sprawie.).

 

jest pokrzywdzony innymi typami przestępstw:

-        poinformuj na piśmie policję lub prokuraturę, wysyłając zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa (Uwaga! Zawiadomienie możesz zaadresować do najbliższej jednostki. W zawiadomieniu podaj swoje dane osobowe, dane ucznia i dane osoby podejrzewanej o krzywdzenie oraz wszelkie znane Ci fakty w sprawie – opisz, co dokładnie się zdarzyło i kto może mieć o tym wiedzę. Zawiadomienie można też złożyć anonimowo, ale podanie przez Ciebie danych umożliwi organowi szybsze uzyskanie potrzebnych informacji.).

 

 

doświadcza zaniedbania lub rodzic/opiekun ucznia jest niewydolny wychowawczo (np. małoletni chodzi
w niedostosowanych do pogody ubraniach, opuszcza miejsce zamieszkania
bez nadzoru osoby dorosłej):

-        zadbaj o bezpieczeństwo ucznia,

-        porozmawiaj z rodzicem/opiekunem,

-        powiadom o możliwości wsparcia psychologicznego i/lub materialnego,

-        w przypadku braku współpracy rodzica/opiekuna powiadom właściwy ośrodek pomocy społecznej.

 

doświadcza jednorazowo innej przemocy fizycznej (np. klapsy, popychanie, szturchanie), przemocy psychicznej (np. poniżanie, dyskryminacja, ośmieszanie)
lub innych niepokojących zachowań (tj. krzyk, niestosowne komentarze):

-        zadbaj o bezpieczeństwo ucznia,

-        przeprowadź rozmowę
z rodzicem/opiekunem podejrzanym
o krzywdzenie,

-        powiadom o możliwości wsparcia psychologicznego,

-        w przypadku braku współpracy rodzica/opiekuna lub powtarzającej się przemocy powiadom właściwy ośrodek pomocy społecznej (Uwaga! Ośrodek należy powiadomić na piśmie lub mailowo. Pamiętać należy o podaniu wszystkich znanych danych ucznia, tj. imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, imion i nazwisk rodziców. Opisz wszystkie niepokojące okoliczności występujące w rodzinie
i wszystkie znane Ci fakty.),

-        równoległe złóż do sądu rodzinnego wniosek o wgląd w sytuację rodziny (Uwaga! Wniosek składa się na piśmie do sądu rodzinnego właściwego
ze względu na miejsce zamieszkania ucznia. We wniosku podaje się wszystkie znane dane ucznia, tj. imię
i nazwisko, adres zamieszkania, imiona i nazwiska rodziców oraz wszystkie okoliczności, które mogą być istotne dla rozstrzygnięcia sprawy – opis, co niepokojącego dzieje się w rodzinie, co zaobserwowano).

 

 

Materiał opracowany został na podstawie zapisów ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1606), która wprowadza termin „standardy ochrony małoletnich”, oraz podręcznika Standardy ochrony dzieci
w żłobkach i placówkach oświatowych
pod redakcją Agaty Sotomskiej z Fundacji „Dajemy Dzieciom Siłę”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 10. Wzór wniosku do Prokuratury

 

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa (wzór)
 


Miejscowość , dnia …………………………… r. 

 

Prokuratura Rejonowa w …………………………… [1]

Zawiadamiający: …………………………… z siedzibą w ……………………………

reprezentowana przez: ……………………………

adres do korespondencji: ……………………………

 

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Niniejszym składam zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa ……………………………
na szkodę małoletniego …………………………… (imię i nazwisko, data urodzenia) przez …………………………… (imię i nazwisko domniemanego sprawcy).  

Uzasadnienie

W trakcie wykonywania przez …………………………… (imię i nazwisko pracownika/wolontariusza) czynności służbowych - wobec małoletniej/go……………………………imię i nazwisko), dziecko ujawniło niepokojące treści dotyczące relacji z …………………………… [2]. 

Dalszy opis podejrzenia popełnienia przestępstwa ……………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………....……………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………...….…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………...…..…………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………............

Mając na uwadze powyższe informacje, a także dobro i bezpieczeństwo małoletniej/małoletniego wnoszę o wszczęcie postępowania w tej sprawie.

Osobą mogącą udzielić więcej informacji jest …………………………… (imię, nazwisko, telefon, adres
do korespondencji).

Wszelką korespondencję w sprawie proszę przesyłać na adres korespondencyjny, z powołaniem się na numer i liczbę dziennika pisma.

 

 

…………………………..                     

podpis osoby upoważnionej               

    

 

[1] Zawiadomienie należy złożyć do prokuratury rejonowej/policji właściwej ze względu na miejsce popełnienia przestępstwa.

[2] Opis sytuacji, która miała miejsce. Należy uzupełnić zgodnie z tym, co się wydarzyło (ważne jest, by zaznaczyć np.: kiedy i gdzie miało miejsce zdarzenie, kto mógł je widzieć/wiedzieć o nim, kto mógł popełnić przestępstwo).

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 11. Wzór wniosku do Sądu

 

Wzór wniosku o wgląd w sytuację rodziny

 

Miejscowość, dnia ...............................

 

                                                                              Sąd Rejonowy

                                                                              W……………………………

                                                                              III Wydział Rodzinny i Nieletnich[1]

 

Wnioskodawca: …………………………………

reprezentowana przez: …………………………

adres do korespondencji: …………………………

 

Uczestnicy postępowania: ....................(imiona i nazwiska rodziców)

                                 ul............................ (adres zamieszkania)

                                  rodzice małoletniego: ………………(imię i nazwisko dziecka, data urodzenia)

 

Wniosek o wgląd w sytuację dziecka

 

Niniejszym  wnoszę o wgląd w sytuację małoletniego ………………… (imię i nazwisko dziecka, data urodzenia[2])  i wydanie odpowiednich zarządzeń opiekuńczych.

                                                                              Uzasadnienie

Z informacji uzyskanych od pracowników …………………… będących w kontakcie z małoletnim/ą wynika, że

Rodzina nie ma założonej Niebieskiej Karty.

Mając powyższe fakty na uwadze można przypuszczać, ze dobro małoletniego ………………. jest zagrożone a ………………………….. nie wykonują właściwie władzy rodzicielskiej. Dlatego wniosek
o wgląd w sytuację rodzinną małoletniego/ją i ewentualne wsparcie rodziców jest uzasadniony.

 

Pracownikiem opiekującym się małoletnim/ą w organizacji jest…………………….(imię, nazwisko, telefon służbowy, adres placówki).

 

…………………………………(podpis)      

 

Załączniki:

1.       Ew. dokumenty, jak są dostępne,

2.       Odpis pisma.

 
[1] Wniosek należy złożyć do sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, nie zameldowania.

[2] Należy zawsze podać imię i nazwisko dziecka i adres jego pobytu. Tylko w takim wypadku sąd może skutecznie pomóc, m.in. poprzez wysłanie do rodziny kuratora na wywiad.